จำนวนชุดปะการังเทียม
แผนที่ GIS องค์ความรู้

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

+


ระบบกำลังประมวลผล..

รายงานสรุปแยกตามจังหวัด

+


ระบบกำลังประมวลผล..

รายงานสรุปจุดวางเรือ

+


ระบบกำลังประมวลผล..

เสนอความต้องการ

ท่านสามารถเสนอความต้องการในการวางทุ่นหรือจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ (ปะการังเทียม) ได้ด้วยช่องทางนี้

Vote & Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล

การติดตามการใช้ประโยชน์จุดวางเรือ

+


ระบบกำลังประมวลผล..

วัตถุประสงค์โครงการจุดวางเรือ

    เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจุดวางเรือรบปลดประจำการในทะเลและแหล่งดำน้ำชมเรือของประเทศไทย ซึ่งในระยะที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ หน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชน พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการวางเรือรบปลดประจำการของกองทัพเรือมาจัดวางใต้ทะเล เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานใต้ทะเลเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มแหล่งดำน้ำ และลดการใช้ประโยชน์ในแหล่งดำน้ำตามธรรมชาติ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสะดวกในการใช้งานสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดการองค์ความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (KM) รวมถึงเชื่อมโยงและแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบแผนที่ออนไลน์ร่วมกับฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอื่นๆ ที่ได้พัฒนาไว้


    ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืนโดยการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ และรองรับการเป็น “ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป